New Prosperity Belting

ผลิตภัณฑ์

สายพานลำเลียงที่ทนการสึกกร่อนจากการใช้งาน

  • Diamond– DA สายพานลำเลียง ชนิดทนการสึก
  • Diamond– DS สายพานลำเลียง ชนิดทนการสึกทนการเสียดสีสูง
  • Diamond – DE สายพานลำเลียง ชนิดทนการเสียดสีสูงและทนต่อวัสดุแหลมคม

สายพานลำเลียงชนิดทนน้ำมัน

  • Diamond-OR1, สายพานลำเลียงชนิดทนน้ำมันจากธรรมชาติ ทนไขจากพืชและสัตว์
  • Diamond-OR2, สายพานลำเลียงชนิดทนน้ำมันจากการสังเคราะห์, ปิโตรเคมีคอล

สายพานลำเลียงชนิดทนความร้อน

  • Daimond-HA สายพานลำเลียงชนิด ทนความร้อนสูง  120o – 170o ˚C
  • Daimond-HS สายพานลำเลียงชนิด ทนความร้อนสูง  170o – 220o ˚C
  • Daimond-HE สายพานลำเลียงชนิด ทนความร้อนสูง  220o– 300o ˚C